ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

1. Δημιουργία νέας χρήσης
2. Προσωρινή μεταφορά υπολοίπων αποθήκης
3. Μεταφορές αριθμήσεων σειρών σε επόμενη χρήση
4. Έλεγχος χρήσης ορθού λογιστικού μοντέλου
5. Οριστική μεταφορά υπολοίπων αποθήκης